Mẫu số học bạ THCS theo Thông tư 22 | Vuidulich.vn

Or you want a quick look: Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22

Mẫu số học bạ THCS mới nhất được ban hành kèm Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021 của Bộ GD&ĐT. Mẫu học bạ THCS kèm hướng dẫn ghi học bạ, giúp thầy cô tham khảo dễ dàng ghi học bạ cho học sinh của mình.

Tải file để tham khảo trọn bộ Học bạ THCS theo Thông tư 22

Trong mẫu học bạ mới nêu rõ thông tin của học sinh, quá trình học tập, nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. Khi ghi nhận xét học bạ giáo viên có thể tham khảo thêm Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 26 để ghi cho chính xác, đúng quy định.

Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22

 

TRƯỜNG THCS: ……………………………………………………………….

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

HỌC BẠ
TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

Họ và tên học sinh

…………………………………………..

Số sổ đăng bộ PCGD: …………………./THCS

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỌC BẠ

 

1. Quy định chung


– Học bạ học sinh được nhà trường quản lý và bảo quản trong trường; đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học, được bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp để thực hiện việc ghi vào Học bạ và thu lại sau khi đã hoàn thành.

READ  Hoá học 8 Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

– Nội dung trang 1 phải được ghi đầy đủ khi xác lập Học bạ; Hiệu trưởng ký, đóng dấu xác nhận quá trình học tập từng năm học từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Giáo viên môn học


– Ghi điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập theo môn học từng học kì, cả năm học; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) của học sinh.

– Khi sửa chữa (nếu có), dùng bút mực đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về việc sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa.

3. Giáo viên chủ nhiệm


– Tiếp nhận và bàn giao lại Học bạ học sinh với văn phòng nhà trường.

– Đôn đốc việc ghi vào Học bạ điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập của học sinh của giáo viên môn học.

– Ghi đầy đủ các nội dung trên trang 1, nội dung ở phần đầu các trang tiếp theo, nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học sinh theo từng năm học.

– Ghi kết quả tổng hợp đánh giá; mức đánh giá lại môn học hoặc rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có); đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với học sinh phải rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có).

READ  Tổng hợp giftcode và cách nhập code Danh Tướng 3Q

– Ghi rõ được lên lớp hoặc không được lên lớp; hoàn thành hoặc chưa hoàn thành chương trình trung học cơ sở; chứng chỉ (nếu có), kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có), khen thưởng (nếu có).

– Ghi nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi bật của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập; những vấn đề cần quan tâm giúp đỡ thêm trong quá trình rèn luyện và học tập.

4. Hiệu trưởng


– Phê duyệt Học bạ của học sinh khi kết thúc năm học.

– Kiểm tra việc quản lý, bảo quản, ghi Học bạ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

HỌC BẠ
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ và tên:………………………………………………………… Giới tính……………………………………….

Ngày sinh: …………. tháng …….. năm

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………………………………………………………….

Đối tượng: (Con liệt sĩ, con thương binh, …)……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha:……………………………………………………. Nghề nghiệp:………………………………

Họ và tên mẹ: …………………………………………………….Nghề nghiệp:………………………………

Họ và tên người giám hộ:……………………………………  Nghề nghiệp:……………………………..

……………. ,ngày ……. tháng …… năm 20……….

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học Lớp Tên trường, tỉnh/thành phố
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….

(Dưới đây là trang mẫu đối với một lớp)

Họ và tên: ………………………………Lớp:………………..  Năm học 202…  -202…..

Môn học/Hoạt động giáo dục Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá sau đánh giá lại, rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có) Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) và chữ kí của giáo viên môn học
Học kì IHọc kì IICả năm
Ngữ văn
Toán
Ngoại ngữ 1
Giáo dục công dân
Lịch sử và Địa lí
Khoa học tự nhiên
Công nghệ
Tin học
Giáo dục thể chất
Nghệ thuật
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Nội dung giáo dục của địa phương
Tiếng dân tộc thiểu số
Ngoại ngữ 2 ….

Trong trang này có sửa chữa ở …….. chỗ, thuộc môn học, hoạt động giáo dục: ……………………

Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Hiệu trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu)
See more articles in the category: TIN TỨC
READ  Soạn Sinh 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy | Vuidulich.vn

Leave a Reply